» سه شنبه 27 می 2008

طبق این قاعده اسم خودتون رو به ژاپنی پیدا کنید .

A-ka B-tu C-mi D-te E-ku
F-lu G-ji H-ri I-ki J-zu
K-me L-ta M-rin N-to O-mo
P-no Q-ke R-shi S-ari T-s
U-do V-ru W-mei X-na Y-fu Z-zi

Morteza = rinmoshiskuzika
شما هم امتحان کنید .
😉

404